Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP PUP w Rypinie

Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP www.bip.pup.rypin.pl.


Data publikacji strony internetowej: 2005-03-22.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-16.

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne są częściowo dostępne w formie PDF-ów.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-01-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP


Strony podmiotowe w ramach BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie posiadają następujące ułatwienia:
- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Cielicka, acielicka@rypin.praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 2802144 lub 54 2802145. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.


Do budynku prowadzi wejście od ulicy Nowy Rynek. Budynek Urzędu wyposażony jest w wejście schodowe oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.


Obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się na I piętrze. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są tylko pomieszczenia na parterze, gdzie odbywa się obsługa takich osób. W urzędzie nie ma wind. Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się tablica informacyjna. Na wprost wejścia znajdują się schody prowadzące na I piętro. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze obok schodów.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.


Do wejścia do budynku prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.


Urząd nie posiada oznakowanego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. Istnieje jednak możliwość wjechania samochodu osoby niepełnosprawnej ruchowo na teren posesji Urzędu. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma również napisów dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.


Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 
 

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Cielicka (16 stycznia 2020)
Opublikował: Agnieszka Cielicka (16 stycznia 2020, 13:26:39)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Cielicka (24 września 2020, 13:31:57)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 456